logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ulga w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:

 

 

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w myśl ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- adres zamieszkania wnioskodawcy,

- numer PESEL, NIP, ewentualnie numer dowodu osobistego(paszportu) wnioskodawcy,

- okres którego wniosek dotyczy,

- określenie wnioskowanej formy Ulgi,

- uzasadnienie wniosku,

 

 

Opłaty:

 

Nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu ulgi w spłacie zaległości podatkowej    

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

 

 

art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613)

Dodatkowe informacje:

 

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych.

Do podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi, konieczne jest spisanie protokołu  o sytuacji materialnej podatnika, dlatego wnioskodawca powinien stawić się w tut. Urzędzie w celu spisania protokołu.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2206
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2017-01-10 11:55:52
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:33:17

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:33:17 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-01-10 11:56:49 Rafał Meryk Edycja artykułu
2017-01-10 11:55:52 Rafał Meryk Publikacja artykułu