logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Tytuł:

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Iwona Mycka-Kocemba – inspektor ds. ochrony środowiska

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

tel. 34/ 35 05 710 wew. 58

e-mail: imk.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

osoby fizyczne usuwające drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia, które powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

2)      oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3)      rysunek lub mapę określające usytuowanie drzewa na nieruchomości,

 

Opłaty:

 

Brak opłaty skarbowej za zgłoszenie

Wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu – 17,00 złotych

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pokój nr 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

21 dni od daty złożenia zgłoszenia z wymaganymi załącznikami

Tryb odwoławczy:

 

1.       na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie;

2.       Odwołanie od decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;

Podstawa prawna:

 

 

·         art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1614),

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044),

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje:

 

·         zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)       50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

·         w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia  dokonywane są oględziny drzew objętych zgłoszeniem,

·         w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia,

·         jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1951
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2017-10-26 11:33:31
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:27:33

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:27:33 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2020-03-10 10:26:30 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2019-05-15 11:13:48 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:54:13 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:48:06 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:46:56 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:43:52 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:43:26 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 11:33:31 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu