logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA/ KRZEWU

Tytuł:

 

 

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Iwona Mycka-Kocemba – inspektor ds. ochrony środowiska

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

tel. 34/ 35 05 710 wew. 58

e-mail: imk.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Jednostki publiczne, osoby fizyczne na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, firmy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

·         wniosek, który powinien zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

2)      oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

3)      zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4,

4)      nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

5)      obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)      posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b)      nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)      wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

7)      miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

8)      rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

9)      projekt planu:

a)      nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b)      przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

10)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

11)   zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.

 

Opłaty:

 

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn.zm.)

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pokój nr 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zezwalającej (nie zezwalającej) na usunięcie drzewa lub krzewu    

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

·         ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1614),

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn.zm.),

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje:

 

·         w czasie rozpatrywania wniosku, przed wydaniem zezwolenia, dokonywane są oględziny Drzew lub krzewów objętych wnioskiem,

·         zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1817
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2017-10-26 12:00:09
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:24:46

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:24:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2019-05-15 11:11:50 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 12:00:47 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-10-26 12:00:09 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu