logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tytuł:

 

 

Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – inspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną1.
  3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

1Należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 

Opłaty:

 

    107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

    53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).

    10 zł - decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

    24 zł - opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.

    5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu zezwolenia.

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

 

 

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

 

 

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.).

    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).

    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.).

     Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzów Śląski (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.409)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

Dodatkowe informacje:

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1523
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2018-11-21 11:49:52
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:25:51

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:25:51 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2018-11-21 11:49:52 Rafał Meryk Publikacja artykułu