logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ogłasza nabór wolne stanowisko urzędnicze :
ds. gospodarki odpadami.


1. Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

2.  Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3. Wykształcenie: wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ochroną środowiska.

4.  Główne obowiązki:

·  całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski.

·  przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z opłatami za odbieranie odpadów komunalnych;

·  wdrożenie i obsługa systemu informatycznego służącego do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych;

·  utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

·  współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

·  współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

·  przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;

·  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski;

·  współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

·  planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami;

·  realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;      

5. Wymagania niezbędne:

·  wykształcenie wyższe,

·  obywatelstwo polskie,

·  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

·  znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy:
    - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    -ustawy o odpadach,
    -Kodeksu postępowania administracyjnego,
    -ustawy o samorządzie gminnym,
    -przepisy wykonawcze do tych ustaw.

6. Wymagania  dodatkowe :

preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inżynieria środowiska.

·      znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,

·      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

·      posiadanie prawa jazdy kat. B oraz brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów samochodowych w tej kategorii;

·      umiejętność jasnego precyzyjnego formułowania myśli w mowie i na piśmie,

·      samodzielność,

·      wysoka kultura osobista,

·      znajomość jednego języka obcego.

 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV i list motywacyjny,

·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

·      oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·      kopia dowodu osobistego,

·      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,


* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, w pełnym wymiarze czasu pracy, wymagająca wyjazdów w teren oraz dokonywania pieszych wizji w terenie , samodzielna, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim z dopiskiem : dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27 sierpnia 2012 do godz. 15.00 .

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia testu wiedzy i kompetencji oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.


Burmistrz Gorzowa Śląskiego

             Artur Tomala

 

nowa podstrona, dodana 2012-08-14

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2012-08-14

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4611
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-08-14 13:52:58
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-08-14 13:55:42