logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2019 - poniżej 30 000 euro

Bieżąca obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Dostawa drukarki laserowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 w gminie gorzów śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej  

renowacja pomnika zwycięstwa i wolności

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych oraz remont mostu na rzece Piaska

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy gorzów śląski - postępowanie rozstrzygnięte

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego!!!

rozbudowa sieci wodociągowej w gminie gorzów śląski w miejscowościach Krzyżanowice i Uszyce - postępowanie rozstrzygnięte

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2019 - postępowanie rozstrzygnięte

roboty budowlane adaptacyjno - modernizacyjne dostosowujące istniejące pomieszczenie na potrzeby Punktu Konsultacyjnego - postępowanie rozstrzygnięte

Remonty cząstkowe dróg gminnych - postępowanie rozstrzygnięte

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne - postępowanie rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi" - postępowanie rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach" - postępowanie rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap I) - postępowanie rozstrzygnięte