logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2012

Zarządzenie nr 050/108/2012: przekazania do eksploatacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzowie Śl. Amfiteatru w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/107/2012: przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w ul. Kluczborskiej, Kościelnej, Rynku, Byczyńsiej i Małej w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr 050/106/2012: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/105/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/104/2012: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013

Zarządzenie nr 050/103/2012: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr 050/102/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/101/2012: zmiany Zarządzenia Nr 0050.94.2012 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 19.11.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 050/100/2012: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/099/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/098/2012: nadania Regulaminów dla Parku oraz Skateparku w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/097/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/096/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/095/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/094/2012: sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 050/093/2012: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 050/092/2012: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 050/091/2012: zmiany Zarządzenia Nr 0151/61/2010 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie nr 050/090/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 050/089/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/088/2012: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr 050/087/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr r0050/086/2012 : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/085/2012: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 050/084/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/083/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok 

Zarządzenie nr 050/082/2012: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/081/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/080/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 050/079/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 050/078/2012: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

Zarządzenie nr 050/077/2012: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski

Zarządzenie nr 050/076/2012: organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania stalego dyżuru Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Zarządzenie nr 050/075/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/074/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/073/2012: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 25 września 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 050/072/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/071/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/070/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/069/2012: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/068/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/067/2012: zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/066/2012: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 050/065/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. E.Kani w Uszycach

Zarządzenie nr 050/064/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach

Zarządzenie nr 050/063/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim

Zarządzenie nr 050/062/2012: przedłuzenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach

Zarządzenie nr 050/061/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/060/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/059/2012: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 050/058/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/057/2012: zmiany planow finasnowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/056/2012: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości

Zarządzenie nr 050/055/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/054/2012: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Zarządzenie nr 050/053/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/052/2012: zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/051/2012: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. i ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 050/050/2012: sprzedaży lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 050/049/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użytkowania

Zarządzenie nr 050/048/2012: upowaznienie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny

Zarządzenie nr 050/047/2012: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 050/046/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/045/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/044/2012: zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.56.2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/043/2012: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gorzów Śląski do Rady Nadzorczej Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Praszce

Zarządzenie nr 050/042/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr 050/041/2012: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

Zarządzenie nr 050/040/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 050/039/2012: przedłużenia terminu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gorzowie Śl.

Zarządzenie nr 050/038/2012: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Zarządzenie nr 050/037/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/036/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/035/2012: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, bibliotek i świetlic

Zarządzenie nr 050/034/2012: ustalenia zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzów Śl.

Zarządzenie nr 050/033/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Zarządzenie nr 050/032/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/031/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/030/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/029/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/028/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 050/027/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/026/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotnicznej Straży Pożarnej w Pawłowicach

Zarządzenie nr 050/025/2012: przekazania przez Gminę Gorzow Śląski nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-uzytkowym w Dębinie Nr 10

Zarządzenie nr 050/024/2012: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na najem loaklu uzytkwoego w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 1.

Zarządzenie nr 050/023/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Śląski na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/022/2012: przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014"

Zarządzenie nr 050/021/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 050/020/2012: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr 050/019/2012: przejęcia przez Gminę Gorzów Śląski od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim budynku znajdującego sie w Dębinie pod Nr 10

Zarządzenie nr 050/018/2012: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzow Śląski i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie nr 050/017/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/016/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/015/2012: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach na czas jego nieobecności

Zarządzenie nr 050/014/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/013/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

Zarządzenie nr 050/012/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 050/011/2012: przekwalifikowania lokalu mieszklanego położonego w Skrońsku 26/4 na lokal socjalny

Zarządzenie nr 050/010/2012: regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Gorzów Śl. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie nr 050/009/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu