logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

Na podstawie art.  28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [Dopisanie do spisu wyborców]

§  1. 

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania składa w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.

§  2. 

Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów.

§  3. 

W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

§  4. 

Wniosek, o którym mowa w § 1, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

1)

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów;

2)

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 448
Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2023-08-24 11:35:57
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-24 11:35:57