logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2016

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia  28 września 2016r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2016 r. poz. 446)), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, oraz Zarządzenia Nr 0050.60.2014r. Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 września 2014r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śląski,  zarządza się, co następuje:

 §1

  1. Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy położony w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18, 46-310 Gorzów Śląski działka Nr 1078  opisana  w  KW  Nr OP1L/00007821/2 - brak obciążeń.
  1. W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo- usługowej.
  2. Lokal składa się z: I pomieszczenia – 18,58m 2 , WC – 1,38m 2 o ogólnej powierzchni użytkowej 19,96 m 2
  3. Lokal wyposażony jest w sieć wodociągową i elektryczną.
  1. Minimalna stawka za 1m 2 wynosi 7,00 zł. (jest to kwota netto bez podatku VAT)
  2. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie miejscowego Zakładu Usług Komunalnych lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl. nr  22 890910582005000003900001.
  1. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie pierwszego roku trwania umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS.
  1. Termin przetargu na najem w/w lokalu użytkowego zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

  §2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

  §4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od 29.09.2016r. do  20.10.2016r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 11935
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2016-09-29 00:00:00
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-28 15:14:18