logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE"

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.), w przypadku kiedy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

W ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jastrzygowice” planuje się przebudowę drogi o długości jezdni wynoszącej ok. 1700 [m]. Realizację inwestycji w zakresie objętym projektem przewiduje się na następujących działkach: 

grunty wsi Jastrzygowice

  • arkusz mapy 5: działki numer 52, 75/22, 77/21, 79/19, 35, 71/18, 81/37 73/18
  • arkusz mapy 8: działki numer 48, 51
  • arkusz mapy 9: działki numer 59, 5, 158/7, 159/3, 51, 198/3

 Przedmiotowe zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jastrzygowice” obejmuje swoim zakresem wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szer. 3,0 - 4,0 m.
W celu zapewnienia bezpiecznego mijania się pojazdów zaprojektowano 6 szt. mijanek o szerokości jezdni 4,5 - 5,0 m. Całkowita długość budowanej drogi wynosi ok. 1700 m. Na tym odcinku w chwili obecnej droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną tłuczniem.

Dla terenu objętego inwestycją nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny przyległe do przebudowywanej drogi stanowią w przeważającej części użytki rolne, oraz nieruchomości w zabudowie zagrodowej. 

Realizacja projektu ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla pojazdów poruszających się po drodze, zapewnienie dobrych warunków dojazdowych do pól oraz posesji zlokalizowanych w jej ciągu. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi
o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 322
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2019-12-20 13:28:45
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-02-24 14:40:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-24 14:40:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2020-01-22 11:05:22 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2020-01-22 11:05:11 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2020-01-22 11:04:38 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2019-12-20 13:35:20 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2019-12-20 13:28:45 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu