logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od VIII 2014145
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH145
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.026 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM145
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.097 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK144
Uchwała nr XXXVII/279/2014: zmiany uchwały Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w celu współpracy przy realizacji inwestycji "Przebudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina Praszka od 44+580 do km 53+490143
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej142
Informacja z IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Kozłowicach142
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 R.142
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie wykazu działek do sprzedaży y141
Wyszukiwarka zaawansowana140
Informacja z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego140
Uchwała nr XXX/228/2013:  zminany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016140
Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Kozłowicach139
Uchwała nr XXXIV/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach139
KOZIOŁEK JOANNA139
Uchwała nr XXXV/235/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości139
tesr tt54138
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ137
Uchwała nr XXX/226/2013: zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw137
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.025 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH 137
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.106 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. DZIAŁAJĄCYM W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINNĄ SPÓŁKĘ Z O.O.137
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKI137
Uchwała nr XXVIII/215/2013: zmiany uchwały nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości136
Uchwała nr XXXIV/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr 28/99/1998 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.135
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok134
Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej134
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.101 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU134
Redaktorzy biuletynu133
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.107 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI133
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.043 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DO SPRAW OPINIOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY133
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina132
Informacja z odbytego przetargu na sprzedaz działki budowlanej położonej w Kozłowicach131
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.024 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH130
Uchwała nr XXXV/243/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik130
Uchwała nr XXXIV/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok129
Załatwianie spraw i druki do pobrania 127
zaplanowany126
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki położonej w Gołej126
Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa stacji paliw płynnych i gazu propan butan z myjnia ręczną 4-stanowiskową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gorzowie125
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie IV przetargu na sprzedaż działek123
Protokół z konsultacji - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018121
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach-Dęby120
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej118
, dodana 2003-08-05112
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK112
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA112
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK111
Uchwała nr XXXV/241/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Gorzów Śląski111
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.124 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2017/2018111
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej111
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa zespołu elektrowni wiatrowych pn. Farma elektrowni wiatrowych Gorzów Śląski wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą.....110
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Gorzowie Śl.110
Uchwała nr XXXV/242/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów109
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018105
Uchwała nr XXXV/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorzowie Śląskim103
Uchwała nr XXXV/240/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski103
świąteczna opieka medyczna!102
Uchwała nr XXXV/236/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych102
Uchwała nr XXXV/233/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok101
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów Powiat oleski100
Informacja z V przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach 98
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.083 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej 96
Informacja z III przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach96
Uchwała nr XXXV/244/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 201796
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu elektrowni wiatrowych pn. Farma elektrowni wiatrowych Gorzów Śl. wraz z urządzeniami do przesyłania energii......93
Uchwała nr XXXV/234/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej93
Uchwała nr XXXVII/252/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok92
INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU PRZY UL. RYNEK 11 "LEWY" W GORZOWIE ŚLĄSKIM92
Uchwała nr XXXV/245/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 201791
INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM91
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.096 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM 90
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środ. i jego ochronie....budowa zespołu elektrowni wiatrowych pn. Farma elektr.wiatr. Gorzów Śl. wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektr90
Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaz działki położonej w Kozłowicach 89
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.084 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 89
Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski88
Uchwała nr XXXV/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Emanuela Kani w Uszycach 88
Uchwała nr XXXVII/253/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej87
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.132 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KOLEJNYCH PRZETARGÓW USTNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH I W GOŁĘJ85
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA/ KRZEWU84
Uchwała nr XXXV/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kozłowicach83
ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki połozonej w Gołej82
Uwaga! Zagrożenie ASF!82
Uchwała nr XXXVI/248/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017-2020"82
Uchwała nr XXXVII/255/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 201881
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.116 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH81
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.117 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO81
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)80
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.110 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK80
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.115 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.80
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK79
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej78
Uchwała nr XXXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 201878
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK77
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.113 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK76
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.119 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ76
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ75
Informacja z II przetargu na sprzedaz działki leśnej, położonej w Kozłowicach74
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina"73
Uchwała nr XXXVII/250/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok72
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.100 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK71