logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży229
Uchwała nr XXXV/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kozłowicach229
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie wykazu działek do sprzedaży y228
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014228
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Gorzowie Śl.228
Uchwała nr XXXV/234/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej227
Zarządzenie nr Nr0050.016.2015: powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim227
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA Śl.226
Zarządzenie nr 0151/5/2011: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok.226
Uchwała nr IV/21/2015: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski226
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK226
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK226
Uchwała nr XXXV/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Emanuela Kani w Uszycach 225
Uchwała nr XXXVI/248/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017-2020"225
Zarządzenie nr 050/003/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży224
Zarządzenie nr Nr0050.030.2015: zatwiierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim224
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.130 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK222
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.131 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.69.2015 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 27.07.2015 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA PROCEDUR WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO222
Uchwała nr XLII/327/2014: zawarcia porozumienia z powiatem oleskim dotyczacego przekazania Gminie Gorzów Śląski zadania zarzadzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Gorzów Ślaski221
Uchwała nr XLIII/332/2014: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze221
Zarządzenie nr Nr0050.027.2015: zmiany Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01.09.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie  Gminy Gorzów Śl. zmienione Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18.03.2015 r.221
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.118 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK221
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy220
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Praszka, Gorzów Śl, Radłów220
Zarządzenie nr Nr0050.012.2015: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością lub we władaniu Gminy Gorzów Śląski219
Zarządzenie nr Nr0050.011.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2015 rok219
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki położonej w Gołej218
Uchwała nr XXXVIII/282/2014: udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu218
Uchwała nr XLI/314/2014: uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum na terenie gminy Gorzów Śląski218
Uchwała nr XXXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018218
Uchwała nr VII/46/2015: zmiany uchwały nr VIII/37/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 24.10.2001r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski217
Uchwała nr XLI/317/2014: zawarcia porozumienia z powiatem oleskimdotyczacego przekazania Gminie Gorzów Ślaski zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obowiązującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Gorzów Śląski217
Zarządzenie nr 0050/001/2012:  ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzow Śląski na 2012 rok217
Zarządzenie nr Nr0050.004.2015: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim217
Uchwała nr XLI/315/2014: zmiany ucjwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski216
Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Kozłowicach215
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018215
Uchwała nr XLI/313/2014: uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski215
Uchwała nr XV/109/2012: uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski215
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej215
Zarządzenie nr Nr0050.010.2015: zmiany budżetu na 2015 rok215
Informacja z odbytego przetargu na sprzedaz działki budowlanej położonej w Kozłowicach214
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej214
Redaktorzy biuletynu213
Zarządzenie nr Nr0050.031.2015: ustanowienia koordynatora d/s obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Gorzów Sląski213
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.125 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK213
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej212
Uchwała nr XLI/316/2014: wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim212
Uchwała nr XLIII/331/2014: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015212
Zarządzenie nr Nr0050.024.2015: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczergo w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.212
Zarządzenie nr Nr0050.007.2015: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2015 rok212
Zarządzenie nr Nfr0050.006.2015: zmiany budżetu Gminy na 2015 rok212
Informacja z III przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śl.212
Uchwała nr XX/144/2012: uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji "Praszka"212
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.5.2018 W SPRAWIE USTALENIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2018 ROK211
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.023 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH211
Uchwała nr XXXVI/263/2014: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim211
Uchwała nr XLI/307/2014: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  211
INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU PRZY UL. RYNEK 11 "LEWY" W GORZOWIE ŚLĄSKIM211
Zarządzenie nr Nr0050.022.2015: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach na czas jego nieobecności211
Zarządzenie nr Nr0050.008.2015: zmiany zarządzenia Nr 0050.89.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli z Gminy Gorzów Śląski do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śląskim i w Radłowie211
Uchwała nr XXIV/177/2012: uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok209
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od VIII 2014208
Uchwała nr XLII/326/2014: zmiany uchwały Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014r w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski208
Zarządzenie nr Nr0050.002.2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia207
Uchwała nr XVII/127/2012: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Śl.207
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.028 W S;PRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI206
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.029 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO206
Uchwała nr XL/304/2014: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim do ścieków205
Uchwała nr XVIII/134/2012: zmiany w Palnie Odnowy Miejscowości Budzów205
Postanowienie o braku konieczności sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 100801 O: Uszyce ? granica województwa (Dzietrzkowice) (działka nr 576, 579, 278 k.m. 2 obręb Uszyce)204
zaplanowany203
Zarządzenie nr 0151/2/2011:  sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.202
Uchwała nr XXXVIII/283/2014:  uchylenia uchwały Nr XXXVII/268/2014r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania201
Uchwała nr XV/104/2012: zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016201
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej200
Informacja z przetargu na sprzedaż działki zadrzewionej, położonej w Kozłowicach200
Uchwała nr XLII/323/2014: zmiany uchwały Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 09 lipca 2014 r w sprawie nabycia na własność Gminy Gorzów Śląski gruntów Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Gorzów Śląski199
ZAWIADOMIENIE DOT. ZEBRANIA WIEJSKIEGO W PAWŁOWICACH199
Uchwała nr  XXIII/160/2012:  zmiany budzetu Gminy na 2012 rok198
Uchwała nr XXXVI/262/2014: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020198
Uchwała nr XVII/124/2012: uchylenia uchwały XV/109/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim z dnia 28 marca 2012r w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Ślaski198
Uchwała nr XXVIII/211/2013:  zawarcia porozumienia o przyjęciu przez Gminę Gorzów Ślaski zadania publicznego dotyczacego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Ślaski, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28197
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.119 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ197
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.4.2018 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY196
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.6.2018 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA LIKWIDACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH W EWIDENCJI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.196
Uchwała nr XLI/310/2014: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego celem współfinansowania zadania pn.:"Remont chodnika w miejscowości Gorzów Śląski w ciągu drogi wojewódzzkiej nr 487- ul. Oleska "196
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej195
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.11.2018 W SPRAWIE POWIERZENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GORZOWIE ŚL.195
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.026 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM195
Uchwała nr XXXIII/247/2013   : zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Slaskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd tego zasobu Gminy Gorzów Śl. na lata 2012-2016194
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.115 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.194
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie IV przetargu na sprzedaż działek193
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.025 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH 193
Uchwała nr XXXVII/272/2014: utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz swiadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej193
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.127 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK193
Uchwała nr XXVII/205/2013: zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu na lata 2012-2016192
Zawiadomienie stron postępowania o ponownym wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa 10 wolnostojących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Goła, Uszy192
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.9.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK191
Uchwała nr XXXIX/257/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej191