logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie IV przetargu na sprzedaż działek87
, dodana 2003-08-0586
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu elektrowni wiatrowych pn. Farma elektrowni wiatrowych Gorzów Śl. wraz z urządzeniami do przesyłania energii......86
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.087 W SPRAWIE ZWROTNEGO PRZEKAZANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNYM W GOŁEJ ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM85
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.088 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 12.05.2017 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE85
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.089 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘL85
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH85
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.094 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.85
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU PRZY UL. RYNEK 11 "LEWY" W GORZOWIE ŚLĄSKIM85
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.095 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM84
Wyszukiwarka zaawansowana83
Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Kozłowicach82
Uchwała nr XXXIV/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach80
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 R.79
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.099 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ79
Uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski78
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.086 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK77
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.102 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO77
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski76
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.097 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK74
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.101 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU74
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.106 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. DZIAŁAJĄCYM W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINNĄ SPÓŁKĘ Z O.O.71
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.109 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ71
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej70
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.083 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej 69
Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej67
INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 201867
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.103 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY66
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów Powiat oleski65
Uchwała nr XXXIV/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr 28/99/1998 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.65
Informacja z V przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach 65
Informacja z III przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach63
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.107 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI62
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.084 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 61
Uchwała nr XXXIV/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok57
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.096 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM 56
świąteczna opieka medyczna!55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKI52
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK49
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 201849
Uchwała nr XXXV/243/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik46
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA44
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Gorzowie Śl.43
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK42
Uchwała nr XXXV/235/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości40
Uchwała nr XXXV/242/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów40
KOZIOŁEK JOANNA39
Uchwała nr XXXV/241/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Gorzów Śląski39
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach-Dęby37
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki położonej w Gołej36
INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU PRZY UL. RYNEK 11 "LEWY" W GORZOWIE ŚLĄSKIM35
Protokół z konsultacji - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 201833
Uchwała nr XXXV/233/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok33
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA/ KRZEWU32
Uchwała nr XXXV/236/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych31
Uchwała nr XXXV/244/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 201731
Uchwała nr XXXV/245/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 201731
Uchwała nr XXXV/234/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej30
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.115 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.30
Uchwała nr XXXV/237/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorzowie Śląskim29
Uchwała nr XXXV/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Emanuela Kani w Uszycach 29
Uchwała nr XXXV/240/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski29
Informacja z II przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śl.26
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK26
Informacja z II przetargu na sprzedaz działki leśnej, położonej w Kozłowicach25
Uchwała nr XXXV/238/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kozłowicach24
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.116 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH24
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.111 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK22
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.110 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK21
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.113 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK20
Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody19
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.100 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK19
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.117 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO19
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK18
W dniu 02.11.2017 Urząd Miejski w Gorzowie Śl. będzie nieczynny15
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej14
INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM5