logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr nr 1361, 1362 położonej w Gorzowie Śląskim

                                                                                                                                                                                                                         O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

            Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 518) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl.

1.Informacje o sprzedawanej nieruchomości:

a/ nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 1361 i 1362 o powierzchni łącznej 0,1923 ha, położona  w  Gorzowie Śl. w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i     użytków rolnych, wg. ewidencji gruntów oznaczona jako grunty orne w klasie  IVa

 b/ nieruchomość opisana w KW  OP1L/00010313/2 , bez obciążeń

 c/ uzbrojenie: dojazd ulicą Pieloka i Kluczborską z drogi krajowej nr 42, ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej  i energetycznej

d/ dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium  uwarunkowań i      kierunków zagospodarowania – pod zabudowę mieszkaniowa i usługową.

 e/ Cena wywoławcza – 76.000 zł

2. Przetarg odbędzie się  dnia 14 października 2014r o godz. 9 00 w  siedzibie tut. urzędu w     biurze nr 5

3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.7.600 zł należy wpłacić  na konto Gminy w Gorzowie Śl. nr 54-8909- 1058-2005-0000-0013-0005 BS w  Zawadzkiem o/Gorzów Śl. do dnia 10.10.2014r.  /data wpływu wadium na konto gminy/.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez     osobę która wygrała przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku     uchylenia się takiej osoby od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz     sprzedającego.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej

6.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 lub 25

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                         Artur Tomala

 

Gorzów Śl. dnia 10.09.2014r

Metryka

Liczba odwiedzin 1185
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-09-10 13:50:58
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-10 13:50:58