logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.

               Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050.57.2014 z dnia 27-08-2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z  dnia 22.09.2004r.) oraz Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01 września 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.

                                                                            Burmistrz Gorzowa Śl.

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 

położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śląski

 

1.Celem przetargu jest  najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie

Śląskim przy ul. Rynek  18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.  z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

 Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 48,14m2

 I pomieszczenie handlowe o powierzchni 17,36m2  położone jest przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007821/2– brak obciążeń,  II pomieszczenie magazynowe o powierzchni 30,78 m 2 położonej jest przy ul. Rynek 17 w Gorzowie Śl. opisane w KW Nr OP1L/00007818/8 – brak obciążeń.

2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 9,00 zł.  /plus podatek VAT/

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.598,72 zł. słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100 z VAT (3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 15-10-2014r. data wpływu na konto Gminy  Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.

4.Przetarg odbędzie się w dnia 20-10-2014r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro,  sala nr 27.

5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone  w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osoba, która  wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.

6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji   o rozstrzygnięciu przetargu.

7. Wysokość  postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w UrzędzieMiejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3594-005, 3505-710 wew. 35  w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.

 

         Burmistrz Gorzowa Śląskiego

             Artur Tomala

 

           Gorzów Śl. dn. 19.09.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 5101
Osoba wprowadzająca informację Beata Malecha
Osoba publikująca informację Beata Malecha
Osoba odpowiedzialna za informację Beata Malecha
Data opublikowania 2014-09-19 08:37:26
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-27 04:48:16

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-27 04:48:16 Marek Morawiec Edycja artykułu
2014-09-19 08:37:26 Marek Morawiec Publikacja artykułu