logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.

                                                                                                

                                                                                   

 

                                                                         ZARZĄDZENIE Nr  0050.85.2014                                                                      

Burmistrza Gorzowa Śl.

   z dnia 13 listopada 2014r

 

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) w wykonaniu uchwały  Nr XLI/312/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24.09.2014r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych” zarządza się, co następuje:

                  § 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego  działkę rolną nr 294/62 o pow. 0,3484 ha, położoną w Kozłowicach-Czerwone Osiedle, km 10, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00034695/7, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium kierunków i uwarunkowań –działka oznaczona jest częściowo  jako grunt pod zabudowę zagrodową, reszta jako grunt rolny.

Nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz drogi  publicznej.   

Cena sprzedaży  wynosi  40.500 zł.

                                                                                                                § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.         

 

                                                                                                                § 3

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 13.11.2014r  do  04.12.2014r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518)  upływa z dniem  26.12.2014r.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                         Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 10036
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-11-13 09:43:59
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-11-13 09:48:44