logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości , oznaczonej jako działki nr nr 1361 i 1362 położonej w Gorzowie Śląskim

                   

                   O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 518) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

                  BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl.

1.Informacje o sprzedawanej nieruchomości:

a/ nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 1361 i 1362 o powierzchni     łącznej 0,1923 ha, położona  w  Gorzowie Śl. w           sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i     użytków rolnych, wg. ewidencji gruntów oznaczona jako grunty orne w klasie  IVa

b/ nieruchomość opisana w KW  OP1L/00010313/2 , bez obciążeń. Nie jest też przedmiotem      zobowiązań.

c/ uzbrojenie: dojazd ulicą Pieloka i Kluczborską z drogi krajowej nr 42, ma możliwość      przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,       gazowej  i energetycznej

d/ dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium  uwarunkowań     i  kierunków zagospodarowania – pod                  zabudowę mieszkaniowa i usługową.

e/ Cena wywoławcza – 71.000 zł

2. Przetarg odbędzie się  dnia 19 lutego 2015r o godz. 9 00 w  siedzibie tut. urzędu w     biurze nr 5

3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.7.100 zł należy wpłacić  na konto Gminy w Gorzowie Śl. nr 54-8909- 1058-2005-0000-0013-        0005 BS w  Zawadzkiem o/Gorzów Śl. do dnia 16.02.2015r.  /data wpływu wadium na konto gminy/.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę która wygrała przetarg zostaje zaliczone       na poczet ceny nabycia. W przypadku  uchylenia się takiej osoby od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz     sprzedającego.

5.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej

6. Przetargi zorganizowane  14.10.2014r i 24.11.2014r na sprzedaż w/w nieruchomości, zakończyły  się  wynikiem negatywnym, ponieważ nikt       nie wpłacił  wadium.

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym    powiadomi zainteresowane strony

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 lub 25

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

                          

 

Gorzów Śl. dnia 12.01.2015r

Metryka

Liczba odwiedzin 1005
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-01-14 09:18:02
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-01-14 09:18:48