logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 294/62, położonej w Kozłowicach

                                                                  O G Ł O S Z E N I E   O     P R Z E T A R G U

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

                                                                    BURMISTRZ   GORZOWA ŚlĄSKIEGO

ogłasza  I  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż działki niezabudowanej, położonej  w Kozłowicach.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1.Działka niezabudowana nr 294/62 o pow. 0,3484 ha, oznaczona   jako rola IVB,  położona  w Kozłowicach, Czerwone Osiedle, km 10, w              sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i upraw rolnych,

 2.Dla działki prowadzona jest KW OP1L/00034695/7, bez zapisów obciążających w  działach III i IV

 3.Uzbrojenie: nieruchomość ma  dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, dojazd z drogi powiatowej utwardzoną drogą gminną

 4.Nieruchomość leży poza zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast  wg. studium kierunków zagospodarowania w 1/3           części  ( w linii zabudowy)  znajduje się      w terenach zabudowy zagrodowej, w pozostałej  części –uprawy rolne.

  5. Cena wywoławcza : 40.500 zł

II.  Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2015r o godz. 900 w siedzibie tut.  Urzędu pok. nr 5.

III.Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 4.050 zł  należy wpłacić do dnia 13.02.1015 r. (data wpływu) na konto Gminy                       Gorzów Śl nr   54- 8909- 1058- 2005-0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium                     wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał    przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym  powiadomi zainteresowane strony.  

 

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25.

            Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

                          

 

 

 

 

 

Gorzów Śl. dnia 08.01.2015r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1187
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-01-14 09:30:52
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-01-14 09:30:52