logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetragu na sprzedaż działki nr 485/3, położonej w Zdziechowicach nr 23

O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014, poz..518 ) oraz § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ   GORZOWA ŚlĄSKIEGO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  położonej w Zdziechowicach nr 23

I.    Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 485/3 o pow. 0,1876 ha, położona
    w Zdziechowicach nr 23, km 2, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntów rolnych, zabudowana budynkiem  po byłej szkole podstawowej.
  2. Powierzchnia użytkowa budynku 401,45 m2, budynek jest dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym,  murowany, ogrzewanie –instalacja Co – do wymiany  oraz piece kaflowe.
  3. Posiada urządzoną KW nr OP1L/00032763/1 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających nieruchomość.

      3. Uzbrojenie: dojazd z drogi powiatowej utwardzoną drogą gminną. Nieruchomość ma możliwość korzystania z sieci energetycznej i                     wodociągowej.            

4. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium  kierunków rozwoju –zabudowa jednorodzinna.                   Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

5.   Cena wywoławcza: 68.000 zł

II.   Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego  2015r o godz. 930 w siedzibie tut.  Urzędu w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, biuro nr 6.
III. 1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6.800 zł należy wpłacić do dnia 16.02.2015r (data wpływu na konto) na konto Gminy             Gorzów Śl. w Gorzowie Śl. nr 54-8909-1058-2005-0000-0013-0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.`
    
2.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone        na poczet ceny nabycia.
    
3.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 lub 25.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

 

Gorzów Śl. dn. 15.01.2015r

Metryka

Liczba odwiedzin 1088
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-01-15 11:31:43
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-01-15 11:31:43