logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim.

               Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050.3.2015 z dnia 12-01-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z  dnia 22.09.2004r.) oraz Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01 września 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.

                                                                         Burmistrz Gorzowa Śl.

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 

położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 12, 46-310 Gorzów Śląski

1.Celem przetargu jest  najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek  12, 46-310 Gorzów Śl. działka Nr 980 opisana w KW Nr OP1L/00007855/9  brak obciążeń ,  z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

 Lokal składa się z: I pomieszczenia - 55,59m2 , II pomieszczenia - 34,39 m 2 ,  III pomieszczenia – 4,01m 2 , WC- 1,01m 2 , korytarza- 3,48m 2  o ogólnej powierzchni użytkowej 98,48m2

2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/

 

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.907,12zł. słownie: dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 12/100 z VAT

(3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 03-03-2015r. data wpływu na konto Gminy  Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śląski.

4.Przetarg odbędzie się w dnia 06-03-2015r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15, II piętro,  sala nr 27.

 

5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone             w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osoba, która  wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.

 

6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji   o rozstrzygnięciu przetargu.

 

7. Wysokość  postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

 

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia,

o czym powiadomi zainteresowane strony.

 

9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3594-005, 3505-710 wew. 35  w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.

 

                                                             Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

                                                                Artur Tomala

 

           Gorzów Śląski dn. 05.02.2015r.

Metryka

Liczba odwiedzin 4388
Osoba wprowadzająca informację Beata Malecha
Osoba publikująca informację Beata Malecha
Osoba odpowiedzialna za informację Beata Malecha
Data opublikowania 2015-02-05 08:41:14
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-05 08:41:14