logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim

               Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050.9.2015 z dnia 20-01-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z  dnia 22.09.2004r.) oraz Zarządzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży stanowiące własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenia Nr 0050.60.2014 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 01 września 2014r.  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl.

                                                                    Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 18, 46-310 Gorzów Śląski

 

1.Celem przetargu jest  najem lokalu użytkowego znajdującego się w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek  18, 46-310 Gorzów Śląskim działka Nr 1078 opisana w KW Nr OP1L/00007821/2  brak obciążeń ,  z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

 Lokal składa się z: I pomieszczenia – 18,58m2 , WC- 1,38m 2 o ogólnej powierzchni użytkowej 19,96m2

 

2.Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/

 

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 589,21 zł. słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100 z VAT

(3-miesięczny czynsz najmu), do dnia 10-03-2015r. data wpływu na konto Gminy  Gorzów Śląski nr 54 8909 1058 2005 0000 0013 0005 Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śląski.

4.Przetarg odbędzie się w dnia 13-03-2015r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, II piętro,  sala nr 27.

 

5.Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone  w dniu przetargu lub w pierwszym dniu roboczym po przetargu. Natomiast osoba, która  wygrała przetarg wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.

 

6.Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli   się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

 

7. Wysokość  postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

 

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

 

9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. ul. Wojska Polskiego 15 pok. Nr 25 nr tel. 034/ 3594-005, 3505-710 wew. 35  w godzinach pracy Urzędu.  Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu.

 

                                                                         Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                              Artur Tomala

 

           Gorzów Śląski dn. 11.02.2015r.

Metryka

Liczba odwiedzin 4393
Osoba wprowadzająca informację Beata Malecha
Osoba publikująca informację Beata Malecha
Osoba odpowiedzialna za informację Beata Malecha
Data opublikowania 2015-02-11 12:23:59
Zmodyfikował Beata Malecha
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-11 12:23:59