logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.48.2015

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.48.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                    z dnia 27 maja 2015r.                                                      

 

w  sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 13 ust.1,  art. 25 ust. 1 i 2  w związku z art. 23 ust. 1 pkt  7a, art. 35 oraz  art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. poz.518.)
w wykonaniu § 1 Uchwały  NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca
2013r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

 zarządza się, co następuje:  

                       § l

Przeznacza się do dzierżawy w trybie I ustnego  przetargu nieograniczonego  na okres 5 lat  nieruchomość  gruntową   stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl., położoną w Kozłowicach, km 10.

1.Oznaczenie działki                                        - 294/62,

2.Powierzchnia działki                                     - 0,3484 ha

3.Numer księgi wieczystej                               - OP1L 00034695/7

4.Charakterystyka użytków                              - grunty orne

5.Sposób użytkowania działki                          - rola                                

6.Przeznaczenie w planie                                  - brak planu

      6.   Zapisy obciążające nieruchomość w KW            - brak

7.   Wysokość czynszu rocznego                         - 68,84 złotych.

§ 2

Termin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

                                                                            § 3                                                                            

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych.

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1413
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-05-28 11:49:42
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-28 12:02:58

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-05-28 12:02:58 Kamil Surowiec Edycja artykułu
2015-05-28 11:55:20 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu