logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.2015

                                                                                    

                      

                                                                                    ZARZĄDZENIE Nr  OO50.51.2015   

Burmistrza Gorzowa Śl.

                                                                                           z dnia 29.05.2015r

                                                              

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r.  poz. 594, 645 i 1318, z 2014r poz.379, 1072) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz.518,659, 805, 822, 906, 1200) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej  Nr VI/41/2015 z dnia 24.04.2015r w sprawie „sprzedaży gruntów położonych w Gorzowie Śl. ”

zarządza się, co następuje :

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki rolne, wymienione w załączniku do zarządzenia, powstałe po podziale  nieczynnych rowów melioracyjnych, położone w Gorzowie Śl,, które  ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dojazdu nie mogą stanowić samodzielnych działek.

Dla nieruchomości prowadzone są KW OP1L/00010522/0 oraz OP1L/00010872/8, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Dla działek nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania opisane są jako tereny rolne.

Nieruchomości nie mają dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz drogi  publicznej.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu  i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 9595
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-06-02 11:08:16
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-02 11:17:51

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-06-02 11:17:51 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-06-02 11:17:50 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-06-02 11:12:06 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu