logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu na dzierżawę części działki nr 776, położonej w Gorzowie Śl.

 

                                                                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014r. poz.518) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r. oraz Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.42.2015r.
z dnia 08.05.2015r.

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat, część działki nr 776 o powierzchni 0,0368 ha, położonej w Gorzowie Sląskim.

I. Informacje o wydzierżawianej nieruchomości :

    1 Oznaczenie działki                                     - nr 776 cz.

    2 Powierzchnia działki                                  - 0,0368 ha

    3. Numer księgi wieczystej                           - OP1L/00007934/7

    4. Charakterystyka użytków                          - grunty orne

    5. Sposób użytkowania działki                      - ogródek działkowy

    6. Przeznaczenie w planie                              - brak planu

    7. Zapisy obciążające nieruchomość w KW  -  brak

    8. Wysokość czynszu rocznego                      - 73,60 złotych.

II. Przetarg odbędzie się dnia 8 lipca 2015r. o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pokój  nr 5.

III. 1.Wadium w wysokości  7,36 zł należy wpłacić do dnia 02 lipca 2015r.

         Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Gminy  w Gorzowie Śląskim nr 54 8909 1058 2005  0000 0013 0005                Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śląski.

      2.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie                     zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

       3.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

IV.    Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
          w górę do pełnych dziesiątek złotych.

V.     Burmistrz Gorzowa Śląskiego  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane               strony.

VI.   Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.

VII.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

        - dowodu wpłaty wadium

       - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

       - w przypadku osób prawnych odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

                           Szczegółowe informacje o wydzierżawianej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut.Urzędu pok. nr 5 lub 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefo              nicznie pod nr 34 3594004, wewn. 25 lub na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

 

                                                                                                         

Gorzów Śl. dn. 08.06.2015r.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1282
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-06-08 11:58:39
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-08 11:58:39