logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

                                                                                

                                   ZARZĄDZENIE Nr 0050. 80.2015       

                                Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                        z dnia 9 września 2015r

                                                          

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594, 645 i 1318, z 2014r poz.379, 1072) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2015r poz. 782, 985, 1039)  w wykonaniu uchwały Nr XLI/312/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 05.08.2015r w  sprawie: „sprzedaży nieruchomości położonej w Gołej”
zarządza się , co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego  działkę nr 351 o pow. 0,0500 ha, położoną w obrębie Goła, km 2,  gm. Gorzów Śl., dla której prowadzona jest KW OP1L/00023846/1-bez obciążeń, z przeznaczeniem na powiększenie jednej z sąsiadujących działek siedliskowych. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta, jest zarośnięta trawą i bezwartościowymi drzewami owocowymi, po poprzedniej zabudowie zachowały się fundamenty. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ma dostęp do drogi powiatowej- asfaltowej oraz do sieci:  energetycznej i wodociągowej.

Wartość działki 5.520 złotych.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 10 września do 1 października br. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r poz.518 z póź.zm.)  upływa 22.10.2015r.                                  

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                     mgr inż. Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 9139
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-09-10 08:45:05
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-10 08:45:05