logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.2015

                                                                                

                                                                                  ZARZĄDZENIE Nr 0050. 84.2015         

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                       z dnia 16.09.2015r.                                                          

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594, 645 i 1318, z 2014r poz.379, 1072) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2015r poz. 782, 985, 1039)  w wykonaniu uchwały Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09.09.2015r w  sprawie: „sprzedaży działek położonych w Zdziechowicach, Krzyżanowicach i Gorzowie Śląskim” 
 zarządza się , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 1190 o pow. 0,0840 ha, położoną w obrębie Gorzów Śl., pomiędzy użytkami rolnymi, opisaną w ewidencji gruntów jako rów, dla której prowadzona jest KW OP1L/00010400/9-bez obciążeń.

W/w rów  od dawna nie spełnia swojej funkcji, ze względu na brak możliwości jego samodzielnego zagospodarowania i brak dojazdu zostanie sprzedany na rzecz właściciela gruntów przyległych tj. działek rolnych nr nr 1186 i 1205.

Dla w/w nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego i dostępu do sieci:  energetycznej, kanalizacyjnej  i wodociągowej. Wartość działki  1.810,-zł

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej  i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 17 września do 8 października br. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r poz.518 z póź.zm.)  upływa dnia 29.10.2015r.                                    

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                       mgr inż. Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 9469
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-09-17 12:26:39
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-17 12:31:58

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-09-17 12:31:58 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-09-17 12:30:41 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu