logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.122.2015

                                                                                                    

               ZARZĄDZENIE Nr  0050.122.2015

Burmistrza Gorzowa Śl.

 z dnia 9 grudnia 2015r

                                                            

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonychw Gorzowie Śląskim, ul. Jana Jaronia                       

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1771) w wykonaniu uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. Nr z dnia 28.10.2015r w sprawie sprzedaży działek położonych w Gorzowie Śl. przy ul. Jana Jaronia”

zarządza się, co następuje:

 

                                                                    § 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niżej wymienione działki położone w Gorzowie Śl. przy ul. Jaronia 36, w obrębie Więckowice, opisane w KW OP1L/00001288/1(bez obciążeń):

1.Działka niezabudowana nr 332/1 o pow. 0,1085 ha wraz z ½ udziału w cz. wspólnych     działki nr 332/5 o pow.0,0283 ha, stanowiącej dojazd –cena sprzedaży 32 800,- zł brutto

2.Działka niezabudowana nr 332/2 o pow. 0,1038 ha wraz z ½ udziału w cz. wspólnych     działki nr 332/5 o pow.0,0283 ha, stanowiącej dojazd- cena sprzedaży 31.400,- zł brutto

3. Działka niezabudowana nr 332/4 o pow. 0,0931 ha – cena sprzedaży 26 900,-zł brutto

4. Działka niezabudowana nr 332/6 o pow. 0,0926 ha – cena sprzedaży 26 800,- zł brutto

5. Działka nr 332/7 o pow. 0,1150 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym,      murowanym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 359 m2,     zaopatrzony w sieć wodociągową, sieć energetyczna została odłączona. Budynek ze     względu na znaczny stopień dewastacji, nadaje się do kapitalnego remontu.     

    Cena sprzedaży nieruchomości 45 900,- zł- (sprzedaż nie opodatkowana)

Dla w/w nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w  studium kierunków rozwoju- planowana jest zabudowa zagrodowa. Dla posesji wydano decyzję o zagospodarowaniu terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Działki mają dostęp do drogi powiatowej, możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

                                                                     § 2                                                                    

Terminy przetargów na sprzedaż nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu

 

                                                                     § 3                                                                     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.                                         

                                                                    § 4

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 10.12.2015r do 31.12.2015r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości, przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r poz.1771) upływa z dniem 22.01.2016r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

                                                                                                                                                                       Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 1212
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-12-10 11:48:22
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-10 11:48:22