logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.

 

 

                                                                                  O G Ł O S Z E N I E   O P R Z E T A R G U

 

      Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015. poz.782 z póź. zm.) oraz § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r)                                           

 

BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 1557 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Gorzowie Śląskim.

 

   I.    Informacje o wydzierżawianej nieruchomości :

1.Działka nr 1557 cz. o powierzchni 0,0018 ha,

2.Numer KW nr OP1L/00007843/2,

3.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - brak planu,

4.Charakterystyka użytków - budownictwo mieszkaniowe,

5.Okres na który zostanie zawarta umowa dzierżawy - 10 lat ,

6.Przeznaczenie gruntu – zabudowa tymczasową wiata gospodarczą,

7.Zapisy i obciążenia nieruchomości w KW - brak

8.Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny – 216,00 złotych + 23 % podatek VAT

                                

II.    Przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2016r. o godz. 1000 w siedzibie tut. Urzędu
           pokój  nr  12.

III.  1.Wadium w wysokości  26,57 zł należy wpłacić do dnia 18 stycznia 2016r. Za datę  wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu              na konto Gminy  w Gorzowie Śl. nr 54 8909 1058 2005  0000 0013 0005 Bank  Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.      

        2.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie                      zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

  3.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy - wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

V.   Burmistrz Gorzowa Śl. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

VI. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.

VII. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

       -  dowodu wpłaty wadium

       -  w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

       -  w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Szczegółowe informacje o dzierżawionej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 12, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 25.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                mgr inż. Artur Tomala

 

 

Gorzów Śl. dn. 21.12.2015r.

Metryka

Liczba odwiedzin 8726
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-12-21 12:43:38
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-21 12:43:38