logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz nieruchomości nr 2114 o pow. 0,0976 ha, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży.

                                          

                                                                                   ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2016

Burmistrza Gorzowa Śl.

z dnia 3 lutego 2016r

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.           

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.1515 z póź.zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.1774 z póź.zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej nr XV/116/2008 z dnia 06.02.2008r w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”zarządza się , co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 2114 o pow. 0,0976 ha, pod budownictwo mieszkaniowe, położoną w obrębie Gorzów Śląski przy ul. Ks. Józefa Olszoka, dla której prowadzona jest KW OP1L/00016129/7-bez obciążeń. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej ulicą Karola Miarki lub Piłsudskiego. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Działka ma dostęp do sieci gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Cena sprzedaży brutto 44.000 zł            

                                                                                                     § 2

 

Termin I przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zostanie  podany  w odrębnym  ogłoszeniu.

                                                                                                      § 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej  i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 04.02.2016r do  25.02.2016r.  Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r poz.1774)  upływa 17.03.2016r

                                                             

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                             Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 1395
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2016-02-04 09:23:40
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-04 09:23:40