logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 36

                                                                                                    

                    

                     O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

      Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.1774 z póź.zm.) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1490)

 

               BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

ogłasza I publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż pięciu n/w działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 36, w obrębie ewidencyjnym Więckowice, opisanych w KW OP1L/00001288/1, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających.

1.Działka niezabudowana nr 332/1 o pow. 0,1085 ha wraz z ½ udziału w cz. wspólnych     działki nr 332/5 o pow.0,0283 ha, stanowiącej dojazd –cena sprzedaży 32 800,- zł brutto,    wadium 3.280 zł , przetarg 07.03.2016 o godz. 900

 

2.Działka niezabudowana nr 332/2 o pow. 0,1038 ha wraz z ½ udziału w cz. wspólnych     działki nr 332/5 o pow.0,0283 ha, stanowiącej dojazd- cena sprzedaży 31.400,- zł brutto

   wadium 3.140 zł , przetarg 07.03.2016 o godz. 9.30

 

3. Działka niezabudowana nr 332/4 o pow. 0,0931 ha – cena sprzedaży 26 900,-zł brutto

    wadium 2.690 zł , przetarg 07.03.2016 o godz.10.00

 

4. Działka niezabudowana nr 332/6 o pow. 0,0926 ha – cena sprzedaży 26 800,- zł brutto

    wadium 2680 zł , przetarg 07.03.2016 o godz. 10.30

 

5. Działka nr 332/7 o pow. 0,1150 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym,      murowanym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 359 m2,     zaopatrzonym w sieć wodociągową, sieć energetyczna została odłączona. Budynek ze     względu na znaczny stopień dewastacji, nadaje się do kapitalnego remontu.     

    Cena sprzedaży nieruchomości 45 900,- zł- (sprzedaż nie opodatkowana)

    Wadium -4.590 zł, przetarg 07.03.2016r o godz.11.00

I. Opis nieruchomości :

Działki  są obecnie niezagospodarowane, porośnięte trawami oraz  krzewami.

Dla w/w nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w  studium kierunków rozwoju- planowana jest zabudowa zagrodowa. Dla posesji wydano decyzję o zagospodarowaniu terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

Działki mają dostęp do drogi powiatowej, możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej.

II. Przetargi odbędą  się dnia 7 marca 2016r. od godz. 900 w kolejności wymienionej     powyżej, w siedzibie tut.  Urzędu  tj. Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15  pok. nr 13

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na każdą z działek  należy wpłacić do        02.03.2016r.    (data wpływu) na konto UM w Gorzowie Śl nr   54- 8909- 1058- 2005-       0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że       wadium wpłacone  przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny       nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia        umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszty notarialne ponosi       nabywca. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich  unieważnienia, o czym  powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 11, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                       Artur Tomala

 

 

 

 

Gorzów Śl. dnia 29.01.2016r

Metryka

Liczba odwiedzin 7879
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2016-02-04 12:09:35
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-04 12:09:35