logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja o terminie i proponowanym porzadku obrad sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.

 

VII / 2007 Sesja  R a d y    M i e j s k i e j

w    G o r z o w i e  Śl.

 

odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2007r. o godzinie 10-tej w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl., na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Proponowany porządek  o b r a d :

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.     Zapoznanie z wynikami z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3.     Złożenie ślubowania przez Radnego/ą/ wybranego/ą/ w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.

4.     Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.

5.     Ustalenie porządku obrad.

6.      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr VI/2007 z dnia 02.04.2007r 

7.     Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gorzowa Śl. z wykonania budżetu za 2006 rok;

a)  opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

b)  opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2006 rok

c)  opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2006 rok

d) podjęcie uchwały o udzielenie/nie udzielenie/absolutorium Burmistrzowi  Gorzowa Śl.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu gminy na 2007 rok

b)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

9.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad .                     

 Z poważaniem

                                          Roman Neugebauer

                                         Przewodniczący Rady

                                            Miejskiej w Gorzowie Śl.

                                          

Metryka

Liczba odwiedzin 1478
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-02-17 09:30:45
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-04-20 14:30:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2007-04-20 14:30:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-23 08:26:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-19 13:37:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-13 10:23:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-03 13:38:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-14 14:48:22 Roland Fabianek Publikacja artykułu