logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Informacja
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje,
że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o śr
odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków
gospodarczych na stolarnię – usługi stolarskie w Zdziechowicach na działce Nr 376/2 (k.m. 2).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21 i udostępniony jest w g
odz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia.
4. a/a

Sporzadziła: Iwona Mycka-Kocemba

 

 I N F O R M A C J A

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek Pana Edwarda Modłasiak zamieszkałego w Zdziechowicach, z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków gospodarczych na stolarnię – usługi stolarskie w Zdziechowicach na działce Nr 376/2 (k.m. 2) o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła: Iwona Mycka-Kocemba

INFORMACJA

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów

owiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 715 do 1500.
usytuowanej na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce nr 421 k.m. 3, na wniosek spółki z o.o. CERPOL - KOZŁOWICE,  Kozłowice, ul. Nowa 4, 46-310 Gorzów Śląski.


Decyzją Nr PIŚ-IV-7624/5/07 z dnia 2007-10-15 Burmistrz Gorzowa Śląskiego umorzył postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów usytuowanej na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce nr 421
k.m. 3.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) Strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Akta sprawy znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.

Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-10-19

 

 Gorzów Śl., dnia 8 sierpnia 2007 r.

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu wniosku
w publicznie dostępnym wykazie danych
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z
ostał zamieszczony wniosek firmy CERPOL-KOZŁOWICE spółka z o.o. w Kozłowicach, ul. Nowa 4, 46-310 Gorzów Śląski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów usytuowanego na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce ewidencyjnej Nr 421/74 k.m. 3.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowan
ia Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środo
wisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 715 do 1500.

Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-08-08

 


I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że
w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125/11.4 i Ø 110/10 PE Gorzów Śląski – Leśniki oraz budowie sieci wodociągowej Ø 160/14.6 i Ø 125/11.4 PE Uszyce, na terenie gminy Gorzów Śląski

Inwestycja przebiegała będzie przez następujące działki:350/1, 326/79, 239/71, 65, 156/52, 154/52, 153/52, 157/52, 50;

Obręb Gorzów Śląski

arkusz mapy 2, działki nr:

arkusz mapy 1, działki nr:

arkusz mapy 7, działki nr:

arkusz mapy 8, działki nr: 51, 127, 52, 70, 132, 73, 117, 116, 124, 119, 115, 109, 108, 107, 106,

Obręb Uszyce

arkusz mapy 4, działki nr: 858, 859, 931, 930, 929, 921, 920, 919, 918, 844, 912, 911, 910,

913,914, 915, 909, 908, 869, 808, 786, 780.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, s
kładać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 7

Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-02-01

 

 

 

 

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że
w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaPrzedmiotowa droga zlokalizowana jest na działkach:
polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce – granica województwa (Dzietrzkowice), na terenie Gminy Gorzów Śląski. e

Obręb Uszyc

działki Nr 39/2, 40, 43, 44/2, 49, 294, 394/1, 394/3, 398/2, 399/1, 399/2, 576 (k.m. 1).

 

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 7

Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-10-30

 

 

 

     

 

15 do 1500, w środy od 730 do 1600.
15 do 1500, w środy od 730 do 1600

 

117/7, 8;
67, 65, 131;

 

 

 

 

 

 
I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

na przebudowie drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce – granica województwa (Dzietrzkowice) na terenie gminy Gorzów Śląski.

 

 

 

 

 

 

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi
i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 715 do 1500, w środy od 730 do 1600.

 Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-08-21

 

 


I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że
w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie obory bezuwięzowej na 250 stanowisk z zapleczem, budowie płyty obornikowej, budowie zbiornika na odchody płynne, budowie zbiornika ścieków sanitarnych, budowie zbiornika ścieków technologicznych z przyłączami usytuowanego w miejscowości Uszyce na działce ewidencyjnej Nr 620/10 (k.m. 7).

 

 

 

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 715 do 1500, w środy od 730 do 1600.

Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-08-07
 

informację wytworzył(a): Iwona Mycka-Kocemba
za treść odpowiada: Iwona Mycka-Kocemba
data wytworzenia: 2006-08-07

 

 

 

 

 

 

.


Zainteresowane osoby mogą, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek Pana Edwarda Modłasiak zamieszkałego w Zdziechowicach, z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków gospodarczych na stolarnię – usługi stolarskie w Zdziechowicach na działce Nr 376/2 (k.m. 2) o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00. 
.


Zainteresowane osoby mogą, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje

Metryka

Liczba odwiedzin 1238
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-08-17 09:53:13
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-01-24 10:14:52

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-01-24 10:14:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-25 13:55:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-24 10:10:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-19 14:42:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-19 14:14:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-08 12:37:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-01 09:44:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-30 12:55:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-30 11:09:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-30 11:05:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-30 11:01:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-21 12:03:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-21 12:01:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-21 11:58:42 Roland Fabianek Publikacja artykułu