logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim

Oferta ważna od  7.08.2006 r. do dnia 21.08.2006 r. do godz. 15,00 

 1.   Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o kierunku administracja, ekonomia lub prawo.
 2. 5-letni letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w urzędach administracji państwowej , z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.  Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku. 
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.       Wymagania dodatkowe :

     1.Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera / Windows, MS-Office, Excel/

     2.Wiedza  z zakresu rachunkowości budżetowej ,znajomość przepisów  Karty Nauczyciela, przepisów prawa oświatowego , prawa administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych,

     3. predyspozycje osobowościowe : dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, kreatywność, konsekwentność i obowiązkowość przy wykonywaniu zadań.

   

3.      Zakres wykonywania  zadań na stanowisku.

 

 1. kierowanie zespołem ekonomiczno administracyjnym szkól i reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
 2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zespołu., nadzorowanie i koordynowanie ich pracy;
 3. realizacja porozumień zawartych pomiędzy kierownikiem zespołu, a dyrektorami szkół i dyrektorami przedszkoli;
 4. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego;
 5. gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkoli i ich obsługa administracyjna;
 6. fachowe doradztwo dotyczące planowania finansowego w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego, projektu planu finansowego szkół i przedszkoli zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych i według wskazówek Rady Miejskiej, Burmistrza, dyrektorów szkół i przedszkoli;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących wykonywania remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 8. wyposażenia szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych placówek oświatowych;
 9. obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
 10. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do Biuletynu Informacji Publicznej;
 12. wykonywanie innych czynności służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności na polecenie służbowe przełożonego w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim i Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy wg potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza.
 13. organizowanie prac komisji  egzaminacyjnej na stopień nauczyciela  mianowanego.
 14. współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu  w sprawie  szkolnictwa na terenie  gminy.
 15. wykonywanie kontroli wewnętrznej  w zakresie sprawdzania dochodów księgowych pod względem formalno rachunkowym dotyczącym placówek oświatowych.
 16. sprawdzanie pod względem zgodności z prawem statutów placówek.

 

 4 . Warunki pracy i płacy.

 Miejsce pracy –Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w   budynku Urzędu  Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
  
Dopuszcza się  zawarcie pierwszej umowy o pracę na czas określony

  5.  Wymagane dokumenty:

 1.   życiorys (CV)
 
2.   list motywacyjny
 
3.   dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopia
 
4.   dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia
 
5.   oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 
6.   oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 
7.   inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane  uprawnienia ,kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia itd.)-kserokopie.
8.   informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  (dotyczy osób, którym zostanie  przedstawiona oferta pracy)

6.      Metody selekcji kandydatów (do wyboru wg ilości składanych aplikacji):

A/ Test wiedzy pisemny;

B/ Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja ;

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu Miejskiego na adres ul.  Wojska Polskiego 15 , 46-310 Gorzów Śląski lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Szkól i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim ” , w terminie do dnia 21 sierpnia 2006 roku.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 24 sierpnia 2006r,

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl. oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu

Miejskiego  w Gorzowie Śląskim.

 

Aplikacje , które wpłyną  do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane .Informacja o wynikach naboru będzie  umieszczona  na stronie  internetowej www.bip.gorzowslaski.pl , BIP – ogłoszenia  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu  Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

 BURMISTRZ 
mgr inż. Artur Tomala

 

Ogłoszenie o naborzena stanowisko kierownika Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli, dodana 2006-08-07

informację wytworzył(a): Roland Fabianek
za treść odpowiada: Roland Fabianek
data wytworzenia: 2006-08-07

Metryka

Liczba odwiedzin 2313
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-08-07 11:44:25
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2006-08-07 11:46:44

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2006-08-07 11:46:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-08 15:45:32 Roland Fabianek Publikacja artykułu