logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania :

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, prawniczym lub ekonomicznym

b) staż pracy - 5 lat w tym co najmniej dwuletni staż pracy:

- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub,

- w służbie cywilnej lub,

- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych

  i obsługi, lub,

- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

d) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów ,

b) poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i staranność w jej wykonaniu

c) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   Kierowanie Zakładem Usług Komunalnych w tym między innymi:

-        zarządzanie nieruchomościami (lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, cmentarzem i in.)

-        nadzór nad infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

-        wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w zakładzie

-        dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań zakładu

-        tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych sprawnego funkcjonowania zakładu

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

studiów)

d)dokumenty potwierdzające zatrudnienie

e)kwestionariusz osobowy

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego  ul.  Wojska Polskiego 15 , 46-310 Gorzów Śląski lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych” , w terminie do dnia 26 maja 2006 roku.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 29 maja 2006r,

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl. oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu

Miejskiego  w Gorzowie Śląskim.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone

klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póán. zm.) oraz ustawą z dnia 22

marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

                                                          Burmistrz Gorzowa Śląskiego
                                                              mgr inż. Artur Tomala

nowa podstrona, dodana 2006-05-12

informację wytworzył(a): Roland Fabianek
za treść odpowiada: Roland Fabianek
data wytworzenia: 2006-05-11

Metryka

Liczba odwiedzin 1360
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-05-12 07:38:41
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2006-09-11 11:50:54