logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO D/S OBRONY CYWILNEJ ,WOJSKOWOŚCI, BHP I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


BURMISTRZ

GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

d/s obrony cywilnej, wojskowości, bhp i zarządzania kryzysowego

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość:

·        systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

 

 

3. Główne obowiązki:

I.  Sprawy Obrony Cywilnej

·        opracowywanie planów w zakresie OC

·        przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza w zakresie OC

·        opracowywanie planów ewakuacji

·        prowadzenie magazynu sprzętu OC

·        realizacja innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności zadań ustalonych przez Szefa OC Województwa

 

II.  Sprawy Obrony Przeciw Pożarowej

·        prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek OSP

·        koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami OSP

·        nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przez jednostki OSP

 

III. Sprawy Wojskowe

·        przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych

·        przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru

·        prowadzenie spraw obronnych

 

III. Sprawy BHP

 

·        sprawdzanie terminów obowiązkowych szkoleń bhp  pracowników

 

 

IV. Sprawy zarządzania kryzysowego

 

·        prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym

·        szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz planowanie procesu odbudowy

·        organizacja i kierowanie systemem łączności w sytuacjach kryzysowych

·        organizowanie,  kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe.

·        organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania zagrożeń

 

 

4.Wymagane dokumenty:

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

  b)  list motywacyjny

  c)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/ , doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy/ , kwalifikacje  i umiejętności, 

  d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Nabór  na stanowisko d/s obrony cywilnej, wojskowości, bhp i zarządzania kryzysowego” do dnia  15 czerwca  2007 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Z wybranym kandydatem zostanie umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142)

 

nowa podstrona, dodana 2007-05-29

 

informację wytworzył(a): Mariola Zoremba
za treść odpowiada: Mariola Zoremba
data wytworzenia: 2007-05-29

Metryka

Liczba odwiedzin 1249
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-05-29 14:58:16
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-05-29 14:58:16