logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska /SOŚ-V/

Wojska Polskiego 15
II piętro , biuro nr 23, 24, 26 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 150, 155, 157, 158

e-mail: um@gorzowslaski.pl 

 

Kierownik Referatu - mgr Jowita Maćczak


 

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska :

 Ewidencja ludności:

 • rejestrowanie formularzy meldunkowych w ramach czynności materialno- technicznych: zameldowania i wymeldowania, przemeldowanie, skrócenie pobytu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków,
 • koordynacja prac przy powszechnym spisie ludności.

Sprawy obronne:

 • realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego,
 • przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • przygotowywanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
 • przygotowanie do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa,
 • przygotowywanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczo-obronnych,
 • planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,
 • realizacja wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych,
 • planowanie i realizacja szkoleń obronnych,
 • planowanie i wykonywanie kontroli realizacji zadań obronnych.

Zarządzanie kryzysowe:

 • opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja realizacji przedsięwzięć i procedur w nim zawartych,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy,
 • koordynowanie z ramienia Urzędu działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
 • planowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” (GCZK). Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży dla obsady GCZK;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzorowanie funkcjonowania łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • opracowanie dokumentacji oraz organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK);
 • nadzór nad działalnością miejskiego monitoringu wizyjnego, w tym udostępnianie na wniosek zapisów z monitoringu miejskiego.

Współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i ochrona przeciwpożarowa:

 • prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
 • organizowanie działań związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
 • nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację ich zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa:

 • organizacja działań obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z propozycjami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

Opieka zdrowotna- koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Ochrona przyrody:

 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie,
 • ustanawianie i utrzymywanie form ochrony przyrody.

Ochrona i kształtowanie środowiska:

 • przeciwdziałanie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
 • realizowania działań mających na celu tworzenie i aktualizację programu ochrony środowiska,
 • ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko,
 • prowadzenie spraw wymierzania kar administracyjnych za naruszanie przepisów ustawy o ochronie środowiska,
 • współudział w zakresie realizacji przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków funduszy ochrony środowiska.

Ochrona zabytków, miejsc pamięci i pomników:

 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • opieka nad zabytkami, pomnikami, i miejscami pamięci,
 • opracowywanie programów opieki nad zabytkami oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

Gospodarowanie złożami i kopalinami:

 • prowadzenie spraw z zakresu geologii surowcowej, w tym m.in.:
 • zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych oraz geologiczno- inżynierskich.

W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:

 • realizowanie spraw utrzymania czystości i porządku,
 • prowadzenie spraw nadzoru i planowania w zakresie składowania i utylizacji odpadów,
 • prowadzenie spraw z zakresu systemu segregacji odpadów.

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań.


Metryka

Liczba odwiedzin 7105
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-07-14 15:12:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-27 09:49:41

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-06-27 09:49:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 12:11:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-07-20 11:45:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:21:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:37:51 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:22:00 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-10-07 14:04:31 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:03:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-10-07 14:02:44 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:29:37 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-11 11:27:25 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-03-01 14:23:06 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:36:22 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:24:39 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:46:43 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:44:08 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:08:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-09-12 09:16:56 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:15:01 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:03:29 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 09:58:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 14:57:25 Lidia Famuła Publikacja artykułu