logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

BURMISTRZ

GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności, umożliwiającej wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość:

·        systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

 

 

3. Główne obowiązki:

 

I.           Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej budżetu i jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego,

 

II.        Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych, dokonywanie aktualizacji i umorzeń środków trwałych,

 

 

III.     Sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu środków trwałych,

 

IV.   Obsługa systemu finansowo-księgowego FK.

 

 

4.Wymagane dokumenty:

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy   zawodowej,

  b)  list motywacyjny

  c)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/ , doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy/ , kwalifikacje  i umiejętności, 

  d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Nabór  na stanowisko d/s księgowości budżetowej” do dnia  14 sierpnia  2007 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Z wybranym kandydatem zostanie umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142)

 

 

                                                                                 B U R M I S T R Z

                                                                                mgr inż. Artur Tomala

 

nowa podstrona, dodana 2007-07-31

informację wytworzył(a): Roland Fabianek
za treść odpowiada: Roland Fabianek
data wytworzenia: 2007-07-30

Metryka

Liczba odwiedzin 1163
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-07-31 14:06:20
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-07-31 14:06:20