logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚL.

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim

ul.Byczyńska 13, 46-310 Gorzów Śląski

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

1)      ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim;

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

8)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych  (Dz.U. z 2005r. Nr 14,poz.114, z późniejszymi zmianami).

 

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zepołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31, ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14,poz.114 z późn.zm.);

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101 , poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12)  oświadczenie, że kandydat w związku z przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, złożył Opolskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego-agodnie z art.7 ust.1,2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach ogranów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (Dz.U Nr 218, poz.1592 z późn.zm.)

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” i nazwa jednostki oświatowej, której oferta dotyczy, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

 

 BURMISTRZ           

mgr inż. ARTUR TOMALA

 

 

 

Konkurs przeprowadzają komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚL., dodana 2007-09-25informację wytworzył(a): Stefania Stańczyk
za treść odpowiada: Stefania Śtańczyk
data wytworzenia: 2007-09-24

Metryka

Liczba odwiedzin 951
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-09-25 10:31:01
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-09-25 10:31:01