logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO D/S PROMOCJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO i INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

BURMISTRZ

GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

d/s  Promocji, Rozwoju Gospodarczego i

 Integracji Europejskiej

 

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość:

·        systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

·        znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

3. Główne obowiązki:

1.      Gromadzenie materiałów o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

2.      Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac prognostycznych,

3.      W zakresie spraw związanych z promocją gminy:

a) organizacja i prowadzenie działań związanych z promocją Gminy we współdziałaniu z pozostałymi referatami Urzędu oraz nawiązywanie współpracy w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi,

b)  opracowywanie i wydawanie materiałów służących promocji gospodarczej Gminy,

c) bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego,

4.      Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą ,

5.      podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości,

6.      współpraca z organizacjami pozarządowymi,

7.      przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych

 

4.Wymagane dokumenty:

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

  b)  list motywacyjny

  c)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/ , doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy/ , kwalifikacje  i umiejętności, 

  d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku 

 

  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Nabór  na stanowisko d/s Promocji , Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej ” do dnia  25 lutego  2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

Z wybranym kandydatem na podstawie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie podpisana umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Test  oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 lutego 2008 roku w sali 25 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142)

 

 

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄŚKIEGO
mgr inż. Artur Tomala

 

 

OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO D/S  PROMOCJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO i INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, dodana 2008-02-11

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2008-02-11

Metryka

Liczba odwiedzin 1132
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-02-11 11:50:58
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-11 11:50:58