logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

PRACOWNIKA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 

Wymiar zatrudnienia : 1 /2 etatu.

 

Rodzaj zatrudnienia :  umowa o pracę na okres 6 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony ( możliwe  zwiększenie wymiaru pracy do pełnego etatu) 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

·        wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności, umożliwiającej wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość:

·        ustaw:  o finansach publicznych , o rachunkowości, o pomocy społecznej oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,  

·       systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP,

·        pakietów biurowych Open Office, MS Office

 

 

3. Główne obowiązki:

 

I.      Prowadzenie spraw związanych  z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom wraz z obsługą  programu płace i płatnik,

II.  Prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,

III. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie poleceń przelewu i innych dokumentów w obrocie bezgotówkowym oraz  bieżące  sprawdzanie, uzgadnianie sald i obrotów na wyciągach bankowych,

    

    

4.Wymagane dokumenty:

 

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,

  b)  list motywacyjny

   c)  kopie dokumentów potwierdzających:

o       wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o       doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

o       kwalifikacje  i umiejętności, 

   d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Nabór  na stanowisko pracownika d/s księgowości budżetowej” do dnia 25 lutego 2008 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)

 KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY  SPOŁECZNEJ
        Krystyna Wolna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ, dodana 2008-02-11

Podmiot udostępniający: MGOPS GORZÓW ŚL.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Wolna
Data wytworzenia: 2008-02-11

Metryka

Liczba odwiedzin 1235
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-02-11 11:49:50
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-27 11:50:52

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-02-27 11:50:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-26 09:12:46 Roland Fabianek Publikacja artykułu