logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PEŁNIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PEŁNIĄCY JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

 

Rodzaj zatrudnienia   :  umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

·        wykształcenie wyższe

·        staż pracy – minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach wymienionych w art.3 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, w szczególności ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe,
 • znajomość przepisów prawa stanowiących o zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość Statutu Gminy Gorzów Śląski oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.,
 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętność pracy w sytuacjach trudnych i stresujących,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność;

dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej;

 

3. Opis stanowiska :

      Do głównych zadań kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego należy :

 • kierowanie i koordynowanie pracą Referatu Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego  , zgodnie z zadaniami określonymi  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.,

Do głównych zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prowadzenie spraw i nadzorowanie prawidłowego wykonywania zadań wynikających z przepisów ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ewidencji ludności i dowodach osobistych,  o zmianie imion i nazwisk;

 

4.Wymagane dokumenty:

 

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy   zawodowej,

  b)  list motywacyjny

 

  c)  kopie dokumentów potwierdzających:

o       wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o       doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

o       dowodu osobistego, 

o       kwalifikacje  i umiejętności, 

 

   d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w Urzędzie Miejskim przed zawarciem umowy o pracę zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ),

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH –KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO” do dnia  10 kwietnia 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim Ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                  BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PEŁNIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, dodana 2008-03-28

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2008-03-28


Metryka

Liczba odwiedzin 1552
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-03-28 14:44:33
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-03-28 14:47:34