logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁASZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WYCHOWAWCY ŚWIETLICY UŚMIECH W GORZOWIE ŚL.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

WYCHOWAWCY  ŚWIETLICY  „UŚMIECH” W  GORZOWIE ŚL

 

 

Wymiar zatrudnienia : 1 /2 etatu.

 

Rodzaj zatrudnienia :  umowa o pracę na okres 8 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony ( możliwe  zwiększenie wymiaru pracy do pełnego etatu) 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

·        wykształcenie wyższe- przygotowanie pedagogiczne  umożliwiające wykonywanie zadań na  tym stanowisku

·        obywatelstwo polskie

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

·        niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość:

·        ustaw:  o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholiżmie,przemoc w rodzinie, ustawa o pomocy społecznej oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,  

·       systemów operacyjnych Windows 98, Windows XP.

 

 

 

3. Główne obowiązki:

 

I.      Prowadzenie świetlicy środowiskowej "Usmiech" w Gorzowie Śląskim zgodnie z planem pracy i obowiązującymi przepisami.

II.  Współpraca z Pełnomocnikiem , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami oświaty i organizacjami porzarządowymi.

III. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetlicy,kształtowanie

       u wychowanków postaw społecznie pożądanych.

IV.         Organizacja kolonii,pólkolonii i innych imprez oraz  spotkań w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na działalność świetlicy.

V.            Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

 

      

4.Wymagane dokumenty:

 

  a)  życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,

  b)  list motywacyjny

   c)  kopie dokumentów potwierdzających:

o       wykształcenie ( kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych),

o       doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy),

o       kwalifikacje  i umiejętności, 

   d)  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku                    

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Nabór  na stanowisko  wychowawcy świetlicy środowiskowej  do 05.05.2008r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach od  7.30 do 15.00

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 

Test oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 07  maja 2008r. w  biurze Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim o godz.10.00.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)

                           KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ
                                                                    Krystyna Wolna

 

nowa podstrona, dodana 2008-04-17Podmiot udostępniający: MGOPS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Wolna
Data wytworzenia: 2007-04-17

Metryka

Liczba odwiedzin 2514
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-04-17 09:14:46
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-04-17 09:14:46