logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI


BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W BIURZE OBSŁUGI SZKOŁ I PRZEDSZKOLI W GORZOWIE ŚLĄSKIM
 
Wolne stanowisko urzędnicze:
Kierownik Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim
 
Wymiar zatrudnienia : 1 etat.
 
Rodzaj zatrudnienia   : umowa o pracę na okres 12 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 

Oferta ważna od 19.11.2008 r. do dnia 03.12.2008 r. do godz. 15,00 
1.   Wymagania niezbędne :
1.       wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o kierunku administracja, ekonomia lub prawo.
2.       5-letni letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w urzędach administracji państwowej , z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku.
 1. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2.       Wymagania dodatkowe :
     1.Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera / Windows, MS-Office, Excel/
     2.Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej ,znajomość przepisów Karty Nauczyciela, przepisów prawa oświatowego , prawa administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.
     3. predyspozycje osobowościowe : dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, kreatywność, konsekwentność i obowiązkowość przy wykonywaniu zadań.
      Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.  
3.      Zakres wykonywania  zadań na stanowisku.
 1. kierowanie zespołem ekonomiczno administracyjnym szkól i reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
 2. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zespołu, nadzorowanie i koordynowanie ich pracy;
 3. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego;
 4. gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkoli i ich obsługa administracyjna;
 5. fachowe doradztwo dotyczące planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego, projektu planu finansowego szkół i przedszkoli zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych i według wskazówek Rady Miejskiej, Burmistrza, dyrektorów szkół i przedszkoli;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących wykonywania remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 7. obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
 8. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 9. udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej oraz prowadzenie  Biuletynu Informacji Publicznej;
 10. organizowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
 11. współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie szkolnictwa na terenie gminy.
 12. wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzania dochodów księgowych pod względem formalno rachunkowym dotyczącym placówek oświatowych.
 13. sprawdzanie pod względem zgodności z prawem statutów placówek, arkuszy organizacji pracy oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.
 14. Organizacja dowozu dzieci do szkół.
 15. Współpraca w zakresie gospodarki remontowej i inwestycyjnej w placówkach oświatowych.
 16. Przygotowywanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie funkcjonowania oświaty.
 17.  Przekazywanie niezbędnych informacji dyrektorom placówek wynikających z rozstrzygnięć organu prowadzącego oraz nadzór nad ich realizacją.
  4 . Warunki pracy i płacy.
 Miejsce pracy –Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w   budynku Urzędu  Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
   Dopuszcza się zawarcie pierwszej umowy o pracę na czas określony
  5. Wymagane dokumenty:
 1.   życiorys (CV)
 
2.   list motywacyjny
 
3.   dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopia
 
4.   dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia
 
5.   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 
6.   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 
7.   inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia ,kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia itd.)-kserokopie.
8.   informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy)
6.      Metody selekcji kandydatów (do wyboru wg ilości składanych aplikacji):
A/ Test wiedzy pisemny;
B/ Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja.
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami)
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub na adres Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 , 46-310 Gorzów Śląski z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Szkól i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim ” ,  w terminie do dnia 03 grudnia 2008 roku. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 04 grudnia 2008r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja dotyczące listy osób spełniających wymogi formalne uczestnictwa w naborze , terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

                                                  BURMISTRZ
                                                                mgr inż. Artur Tomala

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI , dodana 2008-11-19 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2008-11-19

Metryka

Liczba odwiedzin 1752
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-11-19 11:32:02
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-11-19 11:35:06