logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - DYREKTOR MGOK

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzowie Śląskim, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 4.
 
Wymiar zatrudnienia: 1 etat.
 
Rodzaj zatrudnienia : zatrudnienie na okres 12 miesięcy, po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 
Oferta ważna od 18.02.2009 r. do dnia 06.03.2009 r. do godz. 15,00 
 
I. Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następujące kryteria:
 
1.   Wymagania niezbędne :
- wykształcenie wyższe odpowiadające wymogom określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 26 poz. 234 z późn. zm.)
 
 -co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach
związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, jednostkach samorządu terytorialnego lub placówkach oświatowo-wychowawczych ,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych
 
2. Wymagania dodatkowe :
- umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności managerskie i organizatorskie
- zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność organizowania imprez
masowych,
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych
związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
- wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
(w tym środków z programów UE) na działalność kulturalną
- znajomość przepisów:
a) o samorządzie gminnym,
b) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności
o instytucjach kultury,
c) o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
d) o zamówieniach publicznych,
e) prawa pracy,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego  – Microsoft Office (Word, Excel),
 
 
3.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
  1. kierowanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury  i reprezentowanie ośrodka na zewnątrz;
  2. realizacja zadań i celów określonych w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.
  3. koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski,
  4. współdziałanie z innymi placówkami upowszechniania kultury oraz stowarzyszeniami,
  5. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami jednostki, nadzorowanie i koordynowanie ich pracy;
  7. wykonywanie innych czynności służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności na polecenie służbowe przełożonego w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim i Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy wg potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza.
4 . Warunki pracy i płacy.
Miejsce pracy –Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4.

II. Oferta kandydata winna zawierać:
1.      życiorys (CV)
2.       list motywacyjny
3.      dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopia
4.      dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
5.      dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia
6.       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
8.      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia ,kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia itd.)-kserokopie.
9.      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy,
10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r Nr 101, poz.926 z pózn.zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim .
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pokój 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, 46 – 310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim”, w terminie do dnia 6 marca 2009r.
 
Termin otwarcia ofert ustala się na 9 marca 2009 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 034/3594004 wew.22 lub 23.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego.
Część kwalifikacyjna konkursu odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pok. 26 dnia 11 marca 2009 r. o godzinie 10 00 .
 
Informacja dotycząca listy osób spełniających wymogi formalne uczestnictwa w konkursie, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury konkursu, jeśli do zatrudnienia kandydata nie doszło.

wa podstrona, dodana 2009-02-18 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2009-02-17

Metryka

Liczba odwiedzin 1206
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-18 14:53:24
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-18 14:53:24