logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Nabór na stanowisko starszego referenta d/s administracyjno-gospodarczych w BOSziP w Gorzowie Śl.

Dyrektor Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim

 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
 
Starszego referenta d/s administracyjno-gospodarczych w
Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl.
 
 
Wymiar zatrudnienia ½ etatu
 
Rodzaj zatrudnieniaumowa o pracę na okres 12 m-cy, a po pozytywnej ocenie pracy po tym okresie – umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 
1.       Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe lub średnie
- obywatelstwo polskie
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
- niekaralność
2.       Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustaw : o systemie oświaty, karta nauczyciela, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku
- znajomość funkcjonowania administracji samorządowej
- biegła obsługa programów operacyjnych Windows XP i Windows 7
- biegła znajomość programów biurowych Office (min. Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010)
 
Główne obowiązki na stanowisku:
 
       a) wykonywanie czynności kancelaryjnych,  
       b) obsługa logistyczna Biura ,
       c) prowadzenie gospodarki środków trwałych,
       d) prowadzenie spraw dotyczących środków Zakładowych Funduszu Świadczeń Socjalnych
           jednostek oświatowych i Biura.
       e) ewidencjonowanie i kontrola zawieranych przez Biuro umów,
       f) prowadzenie archiwum zakładowego, 
       g) bieżąca aktualizacja obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych,                                                                                                            
       h) współpraca z Kuratorem Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie
            funkcjonowania jednostek oświatowych,
        i) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek i ich zgodności z założeniami roku
            szkolnego,
         j) organizacja dowozu dzieci do jednostek oświatowych oraz dzieci niepełnosprawnych
            do jednostek specjalnych,
        k) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki osób niepełnoletnich po ukończeniu
           gimnazjum.
         l) prowadzenie spraw związanych z realizowanymi w jednostkach oświatowych programów
           unijnych
 
Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
b)    list motywacyjny
c)     kopie dokumentów potwierdzających:
     - wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
     - doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy)
     - kwalifikacje i umiejętności
d)    oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
e)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych” do dnia 15.03.2012r. w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 w godzinach 7.30-14.30.
Procedura naboru:
Lista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne , termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności oraz zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz, U.z 2002r, nr 101, poz926 z późn.zm.) oraz Ustawa z 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. , nr 223 poz. 1458 z późn.zm.).

Nabór na stanowisko starszego referenta d/s administracyjno-gospodarczych w BOSziP w Gorzowie Śl., dodana 2012-03-01 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marian Grajcarek Dyrektor BOSziP w Gorzowie Śl.
Data wytworzenia: 2012-03-01

Metryka

Liczba odwiedzin 1685
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-03-01 11:33:08
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-03-01 11:33:08