logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

                                                 BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim
ul. Byczyńska 13, 46-310 Gorzów Śląski
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania :
1)      ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i gimnazjum.
2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)      uzyskał:
a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub
b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
-   przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
8)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie
9)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz.114, z późniejszymi zmianami).
 
II. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem , która spełnia łącznie następujące warunki:
1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym , że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)     ukończyła studia magisterskie;
3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)     nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
6)     spełnia wymogi określone w § 1 pkt 2,5,7 i 9 Rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
  
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt 3
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. Z 2005 r. Nr 14,poz.114, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 425, z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły ;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie , że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r . Nr 97, poz.674, z późn. zm) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
14) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz.926z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.” , w terminie do dnia 5 listopada 2012r. do godziny 12°° na adres:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
          Burmistrz
mgr inż. Artur Tomala
 

OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM, dodana 2012-10-19
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lidia Famułą
Data wytworzenia: 2012-10-19

  


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4327
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-10-19 14:36:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-19 14:38:36