logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

 

 OGŁOSZENIE O  NABORZE
NA   WOLNE  KIEROWNICZE   STANOWISKO   URZĘDNICZE

 

  Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ogłasza nabór na stanowisko

   Dyrektora Miejsko– Gminnego Ośrodka Kultury  w Gorzowie Śląskim


Miejsce wykonywania pracy : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski ul. Rynek 4  oraz podległe jednostki na terenie gminy.

Wymiar zatrudnienia : 1 etat.

Dyrektora powołuje się na okres 4 lat.
Przed powołaniem Dyrektora obligatoryjnie zostanie zawarta odrębna  umowa w formie pisemnej, z mocą  obowiązującą od dnia powołania Dyrektora,  w której określone zostaną   warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania.


Wymagania niezbędne:

1.          obywatelstwo polskie,

2.          wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  ,

3.          posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej     3 lata działalność gospodarczą, o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4.          znajomość  przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj z 2012r. poz.406), ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm), ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r., Nr 157,poz.1240 z późn.zm), rozporządzenia Ministra Kultury i sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury  ( Dz.U. Nr 45,poz.446 z późń.zm).

5.          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7.          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku  

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie  o kierunku: artystycznym, kulturoznawstwa, kulturalno-oświatowym lub animacji kultury,
 2. umiejętności organizatorskie, w tym umiejętności i doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,
 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi , artystycznymi,
 4. umiejętność kierowania zespołem ludzkim
 5. kreatywność i dyspozycyjność
 6. dysponowanie  wiedzą umożliwiającą  pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych ( w tym środków z programów UE) na działalność kulturalną , 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie działalności instytucji, w tym kulturalnej, artystycznej i sportowej,
 2. kierowanie bieżącą działalnością  instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych instytucji,
 4. kierowanie gospodarką  finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość w tym opracowywanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,
 5. sprawowanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji kultury,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami  oraz mieszkańcami  Gminy Gorzów  Śląski,
 7. pozyskiwanie środków  pozabudżetowych na cele statutowe MGOK w Gorzowie Śląskim

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. pisemna   koncepcja rozwoju  działalności MGOK w Gorzowie Śląskim,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu
 6. kserokopie świadectw pracy
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające tożsamość, kwalifikacje i wykształcenie,
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 10. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo   popełnione umyślnie.

 Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 14.00.
 • Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie  Śląskim” w  terminie do dnia  17 grudnia 2012 r. do  godz. 15.00    na adres  Urząd Miejski  ul. Wojska  Polskiego 15, 46-310  Gorzów Śląski
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim  w dniu  19 grudnia 2012 r. o  godz. 10.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru do 31 grudnia 2012 r.

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorzowslaski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 15 ,  46-310 Gorzów Śląski .

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed powołaniem  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593                   z późn. zm)”.

 BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
                       Artur Tomala

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko– Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, dodana 2012-11-13

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląkim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2012-11-13

Metryka

Liczba odwiedzin 5513
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-11-13 15:04:51
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2012-11-13 15:04:51