logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa gazociągu w gm. Gorzów Śl., Praszka, Mokrsko, Wieluń

nowa podstrona, dodana 2009-04-27

Mokrsko, dnia 14-04-2009 r.

 

OiGK 7625/2/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

 

Działając na zasadach określonych w art. 61§4 oraz w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ochenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

Że w dniu 30.03.2009 r. na wniosek Biura Projektowo – Usługowego ECB SIECI Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 37, 65-077 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow2aniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

·         Budowie gazociągu wysoki9ego ciśnienia DN 300 i DN 100 PN 63 wraz z przewodami osłonowymi 2 x Ø 50 dla kabli do transmisji danych z miejscowości Dębina [gm. Gorzów Śląski] do miejscowości Dąbrowa [gm. Wieluń] przez gminy Praszka i Mokrsko oraz stacji redukcyjno – pomiarowej Io.

Zadanie polega na wykonaniu sieci gazowej wysokiego ciśnienia PN 63 o średnicy nominalnej DN 300 oraz DN 100 wraz z przewodami osłonowymi Ø 50 o łącznej długości 36,9 km oraz kontenerowej stacji redukcyjno – pomiarowej Io o wydajności 10 000 m3/h

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje w swym zakresie tereny gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Mokrsko i Wieluń.

               Informuję wiec o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 


Metryka

Liczba odwiedzin 1619
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-04-27 08:52:52
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-04-27 08:52:52