logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów

nowa podstrona, dodana 2009-06-18


Gorzów Śląski, dnia 18-06-2009 r.

 

PIŚ-IV-7624-2/16/09

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Gorzowa Śląskiego, informuje o:

 

wszczęciu w dniu 06-04-2009 r. postępowania administracyjnego w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia.:

 

 przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice – Boroszów

 

1.       postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Powiatu Oleskiego

ul. Pieloka 21 46-300 Olesno     

2.       Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego

3.       Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny    oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są:

·         Starostwo Powiatowe w Oleśnie

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

4.       Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest

·         Starosta Oleski

5.       Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

6.       Informuje się o:

·         Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego 15 w pokoju nr 21

·         Możliwość składania uwag i wniosków – w terminie od 19-06-2009r. do 09-07-2009r. Uwagi i wnioski można składać:

o   w formie pisemnej – Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski  

o   ustnej do protokołu – w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego 15 w pokoju nr 21

7.       uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego  

 

 

1/ Tablica ogłoszeń w/m

2/ Miejsce powstania inwestycji

3/ Strona Internetowa    

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1694
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-06-18 11:43:04
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-06-18 11:43:04