logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),
 

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Do sporządzania w/w projektu zmiany studium przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski.

 Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentację sprawy w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w  Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres email:  um@gorzowslaski.pl

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

 

                                                                                                                                                                                                    Artur Tomala

                                                                                      Burmistrz Gorzowa Śląskiego

nowa podstrona, dodana 2009-08-20

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1057
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-08-20 12:18:45
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-20 12:18:45