logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz ze stacjami transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi

Gorzów Śl., dnia 2009-09-30

PIŚ-IV-7624-5/11/09

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o:

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz ze stacjami transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi zlokalizowanych w miejscowościach Goła, Uszyce, Zdziechowice, Pakoszów i Kobyla Góra na następujących działkach:

 

Gmina Gorzów Śląski

Obręb Goła:

Arkusz mapy 1, działka nr: 6;

Arkusz mapy 2, działka nr: 137;

Obręb Kobyla Góra:

Arkusz mapy 1, działka nr: 20, 97;

Obręb Pakoszów:

Arkusz mapy 1, działka nr: 4/5, 162;

Obręb Uszyce:

Arkusz mapy 5, działka nr: 990;

Obręb Zdziechowice:

Arkusz mapy 1, działka nr: 135;

Arkusz mapy 3, działka nr: 618, 641.

 

1.       Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora ENERGY ECO Sp. z o.o., ul. Traugutta 43,
98-300 Wieluń.

2.       Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gorzowa Śląskiego.

3.       Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu są:

·         Starosta Oleski

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie.

4.       Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Starosta Oleski.

5.       Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie.

6.       Informuje się o:

·         Możliwości zapoznania się z dokumentację sprawy w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.

·         Możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 2009-10-02 do 2009-10-23.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres urzędu, ustnie do protokołu lub e-mailem na adres um@gorzowslaski.pl

 

nowa podstrona, dodana 2009-10-01

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1251
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-10-01 09:57:05
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-10-01 09:57:05