logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska, Mała wraz z wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Sląskim

Gorzów Śl., dnia 2010-01-29PIŚ-IV-7624-11/1/2010

  

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

                 Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadamia się, że w dniu 2010-01-28 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Gorzów Śląski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulic: Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska, Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na działkach nr 850/252, 914/246, 1172/273, 856/262, 249, 247, 915/246, 916/246, 917/246, 921/246 (k.m. 4) obręb Gorzów Śląski.

 

                Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

                Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia
i życia ludzi.

                Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.,  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych
w postępowaniu wyjaśniającym.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 21.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z:

·         Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,,

·         Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w  publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim: http://www.bip.gorzowslaski.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy
ul. Wojska Polskiego 15.

nowa podstrona, dodana 2010-02-02

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Mycka-Kocemba
Data wytworzenia: 2010-02-02

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1148
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-02-02 12:36:04
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-02-02 12:36:04